Bátaapáti

Bátaapáti

Bátaszék

Bátaszék

Cikó

Cikó

Feked

Feked

Mórágy

Mórágy

Mőcsény

Mőcsény

Ófalu

Ófalu

Véménd

Véménd

Szervezet, működés, gazdálkodás

Forrás: A jelenleg érvényben levő társulási megállapodás

A Társulás szervezete, működése és gazdálkodása

 1. A Társulás szervei: Társulási Tanács, elnök, alelnök, munkaszervi és gazdálkodási feladatokat ellátó szerv.
 2. A Társulás legfőbb irányító és döntést hozó szerve a Társulási Tanács (továbbiakban: Tanács).
 3. A Társulási Tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-testületei határozatban hozott döntése értelmében, a társulásban résztvevő önkormányzatok polgármesterei alkotják, ahol minden tagot egy szavazat illet meg.
 4. A Tanács döntéseit nyílt szavazás útján, határozattal hozza.A társulási tanács akkor határozatképes, ha a tagok több mint 2/3-a jelen van. (8 főből 6 tag).
 5. A határozat elfogadásához a jelenlévő tagok több mint felének igen szavazata szükséges. Szavazat egyenlőségesetén újbóli szavazás elrendelése szükséges, ha az újbóli szavazásban ismételt egyenlőség alakul ki, akkor a következő társulási tanácsi ülésre kerül ismét a döntéshozatal.
 6. A támogatásként kapott pénzeszközök a társult önkormányzatok közötti felosztásához, valamint a társulás elnökének és alelnökének megválasztásához a tagok 2/3-os többségének szavazata szükséges.
 7. Minősített döntés kell hozni a társulásból való kizárásról, társuláshoz való csatlakozásról. (minősített többség feltétele: a tagok több mint fele szavazata mellett az általuk képviselt települések lakosságszáma felének elérése)
 8. A Tanács az üléseit szükség szerint tartja, de évenként legalább hat ülést tart.
 9. A meghívót és a napirenddel kapcsolatos dokumentumokat az ülés előtt legalább 5 nappal kell a Társulás tagjai részére e-mailben kell megküldeni, amennyiben ennek technikai akadálya van, írásban.
 10. A Tanács összehívásáról és ülésvezetéséről az elnök, akadályoztatása esetén az alelnökök gondoskodnak. Mindegyikük akadályoztatása esetén az összehívás, ülésvezetés a korelnök hatásköre.
 11. A Tanács ülését 15 napon belül össze kell hívni:
  1. a Tanács tagjainak egynegyedének a tanács ülés összehívásának indokait tartalmazó indítványára ,
  2. a Tolna Megyei Kormányhivatal, mint törvényességi felügyeletért felelős szerv kezdeményezésére.
 1. A Tanács tagjai közül elnököt választ és alelnököt választhat.
 2. Az elnök és az alelnök megbízatása a polgármesteri megbízatásuk időtartamára szól.
 3. A polgármester akadályoztatása esetén a tanácsbeli képviseletét a társult önkormányzatok képviselő-testületei határozatban állapítják meg.
 4. A Tanács üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek (a továbbiakban: Mötv.) a képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvet az elnök és a tanács munkaszervezeti feladatait ellátó közös önkormányzati hivatal jegyzője írja alá. A jegyzőkönyvet az ülést követő tizenöt napon belül tanács munkaszervezeti feladatait ellátó közös önkormányzati hivatal jegyzője megküldeni a kormányhivatalnak.
  A társulási tanács ülésén a társult önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal vehetnek részt.
 5. A Tanács tagjai évente legalább egy alkalommal kötelesek képviselő-testületeiknek beszámolni a Tanácsban végzett tevékenységükről, a Társulás működéséről, pénzügyi helyzetéről és a társulási cél megvalósulásáról. A beszámolóhoz szükséges dokumentumokat az elnök a tagoknak köteles a kérést követő 15 napon belül rendelkezésre bocsátani.
 6. A Társulás gazdálkodására a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény(a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Kormányrendeletben(a továbbiakban: Ávr.) foglaltak alapján.
 7. A Társulás a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból (KNPA) Támogatási szerződés alapján kapott pénzeszközeit a meghatározott pénzforgalmi számlavezetőjénél nyitott elkülönített bankszámlán kezeli. A társulás számlavezető bankja: Hungária TakarékTakarékszövetkezet, Bonyhád.
 8. A Társulás tevékenységének típusát, szakfeladat számát és megnevezését a társulási megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza.
 9. A Társulás nevében kötelezettségvállalásra a Társulási Tanács elnöke jogosult.
 10. A Társulás nevében tett kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője által írásban kijelölt, a költségvetési szerv állományába tartozó személy jogosult.
 11. A Társulás pénzügyi, gazdálkodási feladatait szerződés alapján a székhelye szerinti önkormányzat, Bátaapáti Közös Önkormányzati Hivatala látja el.
 12. A Társulás munkaszervezeti feladatait szintén a Bátaapáti Közös Önkormányzati Hivatala látja el.

Feladata:

 • A társulás iratainak iktatása, kezelése
 • A társulásban résztvevő önkormányzatok részére az alszerződések előkészítése, módosítása
 • A társulás tanács meghívóinak, előterjesztéseinek, egyéb dokumentumainak, valamint jegyzőkönyveinek elkészítése, határozatok nyilvántartása
 • A havi pénzlehívások összesítése, ezeknek a dokumentumoknak a kezelése
 • A társulás féléves és éves beszámolóinak és elszámolásainak elkészítése
 • A társulás elnöke adminisztrációs feladatainak ellátása