Bátaapáti

Bátaapáti

Bátaszék

Bátaszék

Cikó

Cikó

Feked

Feked

Mórágy

Mórágy

Mőcsény

Mőcsény

Ófalu

Ófalu

Véménd

Véménd

Közérdekű adatok

KÖZÉRDEKŰ ADATOK
1. Szervezeti, személyzeti adatok
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Elérhetőségi adatok:
a) név: Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás
b) székhely: 7164 Bátaapáti, Petőfi utca 4.
c) tel.: 74/409-295
d) fax: 74/409-255
e) e-mail: bataapati.onk@gmail.com
f) honlap: www.tett-tarsulas.hu
II. A szervezeti struktúra:
a) döntéshozatal Társulási Tanács
A Társulási Tanács tagjai: tagtelepülések polgármesterei:
Bátaapáti: Darabos Józsefné
Bátaszék: Dr. Bozsolik Róbert
Cikó: Haures Csaba
Feked: Tillmann Péter
Mórágy: Glöckner Henrik
Mőcsény: Krachun Elemér
Ófalu: Bechli Erzsébet
Véménd: Barta Erzsébet
b) igazgatási feladatok Igazgatási feladatait a Bátaapáti Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
III. A szerv vezetői:
a) elnök: Darabos Józsefné
Elérhetősége:
74/409-295, bataapati.onk@gmail.com
b) alelnök: Tillmann Péter
Elérhetősége:
69/345-106, fekedhivatal@gmail.com
1.2. A felügyelt költségvetési szervek
I. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv megnevezése:
1.3. Gazdálkodó szervezetek
I. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv:
1.4. Közalapítványok
I. A szerv által alapított közalapítványok:
1.5. Lapok
I. Lapok: TETT Hírlap
ingyenes, negyedévenként megjelenő kiadvány a társult települések lakossága részére, megtekinthető a www.tett-tarsulas.hu oldalon
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek
I. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv: Tolna Megyei Kormányhivatal
7100 Szekszárd, Augusz Imre utca 7.
1.7. Költségvetési szervek
I. Költségvetési szervek:
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre: A Nemzeti Radioaktív- hulladék-tárolóval (NRHT) kapcsolatos tájékoztatási, ellenőrzési feladatok megvalósítása.
II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok: www.njt.hu
III. Közszolgáltatások:
IV. A szerv nyilvántartásai:
V. Nyilvános kiadványok: www.tett-tarsulas.hu
VI. Döntéshozatal, ülések: A Tanács az üléseit szükség szerint tartja, de évenként legalább hat ülést tart, melynek helye Bátaapáti, Petőfi utca 4. szám alatti Községháza nagyterme (Társulási megállapodás szerint).
A Tanács döntéseit nyílt szavazás útján, határozattal hozza.
A társulási tanács akkor határozatképes, ha a tagok több mint 2/3-a jelen van (8 főből 6 tag).
A határozat elfogadásához a jelenlévő tagok több mint felének igen szavazata szükséges. Szavazat egyenlőségesetén újbóli szavazás elrendelése szükséges, ha az újbóli szavazásban ismételt egyenlőség alakul ki, akkor a következő társulási tanácsi ülésre kerül ismét a döntéshozatal.
A támogatásként kapott pénzeszközök a társult önkormányzatok közötti felosztásához, valamint a társulás elnökének és alelnökének megválasztásához a tagok 2/3-os többségének szavazata szükséges.
Minősített döntés kell hozni a társulásból való kizárásról, társuláshoz való csatlakozásról. (minősített többség feltétele: a tagok több mint fele szavazata mellett az általuk képviselt települések lakosságszáma felének elérése).
VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok: Jegyzőkönyvek
VIII. Pályázatok:
IX. Hirdetmények: www.tett-tarsulas.hu
X. Közérdekű adatok igénylése: A közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be a Társulás és a Hivatal elérhetőségein.
A megkereséseket Jegyző számára kell továbbítani, aki felelős az ezzel kapcsolatos feladatok jogszerű végrehajtásáért.
A megkeresések teljesítésére vonatkozó döntés meghozatalában, valamint az előírásoknak megfelelő teljesítésében az adatvédelmi tisztviselő szükség és igény szerint szakmai támogatást nyújt.
Ha az adatigénylés nem egyértelmű, a Hivatal felhívja az igénylőt az igény pontosítására.
Ha törvény másként nem rendelkezik, az adatigénylő személyes adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez és a másolatkészítésért megállapítható költségtérítés megfizetéséhez szükséges. Az igény teljesítését, illetve a költségek megfizetését követően az igénylő személyes adatait haladéktalanul törölni kell.
A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek a kérelmet követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget kell tenni. Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, ez a határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 15 napon belül tájékoztatni kell.
Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. A másolat készítés költségtérítésének összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell.
Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni.
Ha a kért adatot korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozta a Hivatal, az igény teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is.
Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, 15 napon belül írásban vagy – ha az igényben elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus levélben értesíteni kell az igénylőt. Az elutasított közérdekű adatigénylésekről a Hivatal a Szabályzat 3. számú mellékletében meghatározott tartalommal nyilvántartást vezet, amely alapján minden évben január 31.-ig tájékoztatja a Hatóságot az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól.
XI. Közzétételi listák:
3. Gazdálkodási adatok
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
I. Vizsgálatok, ellenőrzések listája:
II. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései:
III. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok: A társulás jogszabályszerű működésének ellenőrzéséről a társulás tagjai az önkormányzatok belső ellenőrzéseinek szakmai tevékenységét veszik igénybe a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal ellenőrzése révén.
IV. A működés eredményessége, teljesítmény:
V. Működési statisztika:
3.2. Költségvetések, beszámolók
I. Éves költségvetések: 2018. évi költségvetés (XLSX; 14,9 KB)
II. Számviteli beszámolók:
III. A költségvetés végrehajtása: 2017. évi zárszámadás (PDF; 349 KB)
3.3. Működés
I. A foglalkoztatottak:
II. Támogatások:
III. Szerződések: Társulási megállapodás (PDF; 865 KB)
2018. évi támogatási keretszerződés (PDF; 2,50 MB)
2018. évi támogatási szerződés (PDF; 450 KB)
IV. Koncessziók:
V. Egyéb kifizetések:
VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések:
VII. Közbeszerzés: